Kim Holst Jensen: Jedinečnost v univerzálním designu

Autor: Samir Hauser
Datum: 4. 2. 2020
Foto: Peter Nørby

For English version please scroll down.

Kim Holst Jensen je dánský architekt, jehož rukopis nesou domy ve více než desítce zemí světa. V roce 1991 nastoupil do společnosti Schmidt Hammer Lassen a pomohl jí stát se jednou z nejuznávanějších architektonických kanceláří ve Skandinávii. Během sedmi let se stal součástí vedení firmy. V současné době působí jako kreativní ředitel ateliéru v Aarhusu. Krása jeho práce spočívá ve výrazných skicách, které dokážou fantasticky zachytit záměr celého projektu.

Kim Holst Jensen navrhl nově vznikající budovy Mississippi HouseMissouri Park pro karlínský komplex River City Prague. Ačkoliv jde o konstrukčně a technologicky složité domy, proces tvorby začíná vždycky stejně – skicováním v tužce. Své náčrty Kim často doplňuje akvarely. Sám říká, že architektem chtěl být od doby, kdy poprvé chytil do ruky tužku. 

Skica interiéru jedné z budov River City Prague

Můžete popsat svůj architektonický styl?

Mým cílem je navrhovat projekty s moderní, ikonickou a nadčasovou hodnotou.

Co si pod tím máme představit?

Inspirací pro moje nápady jsou skandinávská jednoduchost, racionalita a demokracie – právě z toho pro mě pramení nadčasový design.

Vaše kancelář navrhla spoustu staveb. V karlínském River City Prague nese váš rukopis i budova Amazon Court. Byla pro vás realizace budov, ať už se jedná o Amazon Court, Mississippi House, nebo Missouri Park, v něčem výzvou, nebo to byl jen další projekt v řadě? 

O projektu Amazon Court se dá říct, že to byla skutečná výzva, což může potvrdit hlavní architekt budovy Masahiro Katsume. Tato stavba byla navržena jako takový inkubátor, kde by se shromažďovaly relativně malé společnosti a nově vznikající kanceláře. Masahiro proto vymyslel velké atrium s open air atmosférou pod širým nebem, kde se lidé z kanceláří potkávají, mohou tam spolu komunikovat a trávit čas. Zeleň, vodní prvky a barevné potisky stínění s florálním motivem dokreslují celkovou atmosféru amazonského pralesa. 

Amazon Court, River City Prague

„Často se designové koncepty odhalují ve chvíli, kdy položím pero na papír. Některé z našich nejsložitějších a nejznámějších budov začaly právě skicou,“ vysvětluje Kim.

A co pro vás bylo nejdůležitější, když jste pro River City vymýšlel dva nové domy?

Mississippi House a Missouri Park jsou umístěny v poslední části projektu River City Prague s výhledem na řeku Vltavu, ale zároveň netvoří bariéru pro stávající budovy. Budovy jsem od začátku zamýšlel vytvořit s malebným výhledem na řeku a se snadno rozpoznatelným vzhledem z druhé strany řeky, tak aby byly jasným symbolem moderního města. Aby dotvořily tvar River City Prague.

Jak obtížné bylo dotáhnout projekty budov Amazon Court, Mississippi House a Missouri Park od zadání a výkresu až po konečnou realizaci? 

U projektu Amazon Court jsme se například museli popasovat s konstrukčním řešením venkovních mostů, uvnitř kterých jsou kancelářské plochy a na jejich střeše pak terasy. Chtěli jsme docílit dramatického efektu tím, že tyto konstrukce pojmeme jako velké konzoly bez sloupů pomocí smíšeného konstrukčníhosystému s předpjatou ocelí a betonem. Bylo to poměrně složité a Masahiro, konstrukční týmy a dodavatelé spolu museli velmi úzce spolupracovat. 

Oproti tomu jedním z klíčových prvků projektu Mississippi House a Missouri Park byl návrh fasády, která je více prosklená v porovnání s ostatními domy v River City Prague. Přesto je budova velice efektivní. Je v ní nízkoenergetické osvětlení, využívá geotermálních tepelných vrtů a tak dále. Splňuje nejpřísnější kritéria LEED a WELL certifikace.

Co máte na těch domech rád?

Jejich jednoduchý, moderní a ikonický vzhled. Prostor mezi dvěma budovami je navržen tak, aby vzniklo místo, kde se mohou potkávat lidé. A dále mám rád například to, že hlavní schodiště je otevřené a přiléhá k jádru výtahů, takže obyvatele přímo vyzývá k tomu, aby schody používali.

Mississippi House a Missouri Park. Proces tvorby začíná vždycky stejně – skicováním v tužce. Své náčrty Kim často doplňuje akvarely.

Jsou budovy, jako je tato, v zahraničí normou, nebo představují něco speciálního?

Jsou prostě jedinečné. Lidé se v nich cítí skvěle. Napomáhá tomu celková vzdušnost a otevřený prostor. Hlavně velká prosklená fasáda, která sahá od podlahy až ke stropu a umožňuje široký výhled ven. A také využití venkovních teras.

Ovlivnila vzhled budov nějak samotná čtvrť, Karlín? 

Lidé, kteří v Karlíně žijí a pracují, ho ovlivnili určitě. Piazzu mezi budovami Mississippi House a Missouri Park i další místa jsme navrhovali tak, aby přirozeně lákaly k návštěvě právě lidi z Karlína.

Jaký je rozdíl mezi architekturou kancelářských budov v jednotlivých zemích Evropy? A mezi Českou republikou a zbytkem světa?

Každá země má svoji kulturu, každá budova má svůj vlastní kontext, který by měl být respektován, protože vytváří jedinečnost staveb.

Inspiroval jste se při realizaci těchto staveb u nějakých svých jiných projektů? Nebo je pro vás každá budova co kus, to originál?

Je to mix obojího. Jedinečnost jim dává místo, kde stojí. Ale při jejich navrhování jsme použili naši filozofii designu, která je použitelná kdekoliv.

Nykredit Bank, The Crystal, Urban Mountain

Zdroj:  Schmidt Hammer Lassen

Projekty z pera Kima Holst Jensena:

Kim Holst Jensen: Uniqueness in Universal Design

Kim Holst Jensen is a Danish architect whose characteristic design style can be seen in more than a dozen countries around the world. He joined Schmidt Hammer Lassen in 1991 and helped the company become one of the most renowned architectural firms in Scandinavia. During seven years he became a part of the company management. He currently works as creative director of the Aarhus studio. The beauty of his work can be seen through his distinctive sketches that communicate design ideas by adding a layer of intangible texture to projects of all scales.

Kim Holst Jensen also designed Mississippi House and Missouri Park for the River City Prague complex in Karlín. Although they are structurally and technologically complex buildings, the creative process always starts the same way: pencil sketches that are often complemented by watercolours. Kim says that he wanted to be an architect the first time he picked up a pencil.

A sketch of the interior of a River City Prague building

Can you describe your architectural style?

My aim is to design projects with modern, iconic, and timeless value.

What does that mean?

My ideas are inspired by Scandinavian simplicity, rationality, and democracy. In my mind,  that’s where timeless design originates.

Your firm has designed many buildings. Your characteristic style can be found in Amazon Court in the River City Prague campus in Karlín. Was the work on these buildings – be it Amazon Court, Mississippi House, or Missouri Park – a challenge or just another project for you? 

The Amazon Court project can be called a real challenge, which Masahiro Katsume, the chief architect of the building, can confirm. It was designed as a sort of incubator where relatively small companies and newly-emerging enterprises would gather. Therefore, Masahiro conceived a large atrium with an open-air atmosphere where people from the offices can meet, communicate, and spend time together. Greenery, water features, and colourful prints with a floral motif instil an atmosphere akin to the Amazon rainforest. 

Amazon Court, River City Prague

“Design concepts are often discovered only when I put pen to paper. Some of my most complex and most well-known buildings started with a sketch,”  Kim explained.

And what was the most important to you when you were designing the two new buildings for River City?

Mississippi House and Missouri Park are located in the last part of River City Prague, overlooking the Vltava River. At the same time, they are not barriers to the existing buildings. From the very beginning, my intention was to create buildings with a picturesque view of the river and an easily recognisable appearance from the other side so that they are a clear symbol of a modern city while also completing the shape of River City Prague.

How challenging was it to complete the Amazon Court, Mississippi House, and Missouri Park projects from the first assignment and drawing to the final implementation? 

In the Amazon Court project, we had to deal with a design solution for outdoor bridges with an office space inside and terraces on the roof. We wanted to achieve a dramatic effect by conceiving these elements as large column-free consoles using a mixed construction system with prestressed steel and concrete. It was quite complicated and Masahiro, the design teams, and suppliers had to work very closely together. 

On the contrary, one of the key elements of the Mississippi House and Missouri Park projects was to design the façades, which are more glazed compared to the other buildings in the River City Prague complex. Yet the building is very efficient. It has low energy lighting, it uses geothermal thermal wells, and so on. It also meets the strictest LEED and WELL certification criteria.

What appeals to you about these buildings?

Their simple, modern, and iconic look. The space between the two buildings is designed to create a place where people can meet. Furthermore, the main staircase is open and adjacent to the core of the lifts so people are encouraged to use the stairs, for example.

Mississippi House and Missouri Park. The creative process always starts the same – pencil sketches. Kim often complements his sketches with watercolours.

Are buildings like this one the norm abroad or do they represent something special?

They are simply unique. People feel great in them. This is facilitated by the overall airiness and open space that comes from the large glass facade that extends from the floor to the ceiling and allows for a wide view outside, as well as because of the use of the outdoor terraces.

Did the district itself – Karlín – influence the appearance of the buildings?

The people who live and work in Karlín certainly influenced it. The piazza between Mississippi House and Missouri Park and other places were designed to naturally attract people from Karlín.

What is the difference between office building architecture in different European countries? And between the Czech Republic and the rest of the world?

Each country has its own culture and each building has its own context that should be respected because it creates the singularity of the construction.

In terms of these buildings, were you inspired by any of your other projects, or is every building an original for you?

It’s a mixture of both. It’s their location that determines their singularity. But in designing them, we applied our design philosophy that is applicable anywhere.

Nykredit Bank, The Crystal, Urban Mountain

Source: Schmidt Hammer Lassen