Informace k souhlasu s poskytnutím osobních údajů

Souhlasím se zpracováním shora poskytnutých osobních údajů. Zaškrtnutím políčka a odesláním tohoto souhlasu uděluji souhlas se zpracováním zde poskytnutých osobních údajů společností RCP ISC, s.r.o., IČO: 26153378, se sídlem Karolinská 661/84, 186 00 Praha 8, kontakt@rikakdo.cz (dále jen „správce“), za účelem zařazení do marketingové databáze správce a zasílání obchodních sdělení správce na moji emailovou adresu, a to po dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu.

Dále uděluji ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, správci souhlas s využitím shora poskytnutých osobních údajů k zasílání obchodních sdělení týkajících se podnikatelské činnosti správce, a to zejména obchodních sdělení souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem správce.

Souhlasím a beru na vědomí, aby správce zpracovával a uchovával osobní údaje neautomatizovaným způsobem v elektronické nebo písemné podobě, aby správce v souvislosti se svou obchodní činností předával moje osobní údaje třetím osobám v rozsahu nezbytně nutném pro podnikatelskou činnost správce (daňovým a právním poradcům, správcům sítě informačních technologií a dalším obdobným osobám, které mohou
zpracovávat osobní údaje pro správce) , a dále aby správce předával moje osobní údaje společnosti RCP Alfa, s.r.o., RCP Beta, s.r.o., RCP Gama, s.r.o., RCP Delta, s.r.o. a RCP Amazon, s.r.o. pouze pro účely zasílání obchodních sdělení těchto společností.

Beru na vědomí, že mám právo požadovat od správce bezplatný přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, právo požadovat jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a mám právo vznést námitku proti zpracování, a dále mám další práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji dobrovolně, udělený souhlas může být kdykoli bezplatně odvolán a to e-mailem, zaslaným na adresu: kontakt@rikakdo.cz nebo kliknutím na příslušný odkaz v obchodním sdělení, které obdržím od správce. V takovém případě zajistí správce bez zbytečného odkladu
likvidaci mých osobních údajů.

Beru na vědomí, že jsem oprávněn v případě porušení povinnosti správce podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, jakožto dozorovému orgánu.